1 มีนาคม 2562 มีนาคมนี้จัดการขอคืนพื้นที่คลองเปรมฯกทม.ลุย

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/bangkok/695866

ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแผนแม่บทคลองเปรมประชากร การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมคณะอนุกกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนคลองเปรมประชากร โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมสรุปและรับรองแผ่นแม่บท ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนแผนมาโดยตลอด และกทม.ได้มอบหมายให้สำนักระบายน้ำไปดำเนินการทำแผน หาข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชร(องค์การมหาชน) (พอช.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) และจังหวัดที่มีพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรีในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร สำหรับแผนแม่บทมีการกำหนดแผนพัฒนาทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ด้านแรกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง ด้านที่สองการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง ด้านที่สามการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ และด้านสุดท้ายด้านกฎหมายและการขับเคลื่อน โดยแผนแม่บททั้ง 4 ด้านจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการดำเนินการจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่มีการสรุปแผนแม่บทจะต้องนำแผนไปนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการกำหยดนโยบายการบริการจัดการสิ่งรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ต่อไป ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้กทม.คาดว่าจะเป็นแผนที่สมบูรณ์พร้อมที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ทั้งนี้ในเดือนมี.ค.ปีนี้ กทม.จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในระยะแรกโดยจะเข้าพื้นที่ในจุดที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและจะเดินหน้าในจุดที่มีการบุกรุกต่อไปอย่างไรก็ตามแผนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรถือว่าเป็นการดำเนินการในระยะยาวระหว่างปี 2562-2570 อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากทม.โดยสำนักงานเขตในพื้นที่ได้มีการปรับปรุงรักษาความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บขยะในคลอง การทำบิ๊กคลีนนิ่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒานคลองเปรมประชากรนั้นจะใช้การพัฒนาริมคลองลาดพร้าวมาเป็นต้นแบบ พร้อมทั้งจะมีการออกแบบระบบการเดินทางให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆได้อย่างสะดวก